• 95% beveelt ons aan
 • Voorwaarden

  Wat vonden anderen?

  Algemene Voorwaarden Rijschool Utrecht

  Artikel 1.1 Algemeen.

  Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en/of praktijkexamens en de rechten en plichten van de leerling, verder te noemen “de leerling” en de zelfstandige rijschoolonderneming en rijschooleigenaar/instructeur, verder te noemen “de rijschool”.

  Artikel 1.2 Omschrijving.

  Met de leerling” wordt bedoeld; de particulier die van de rijschool rijonderricht krijgt;

  Met “de rijschool” wordt bedoeld; de zelfstandige rijschoolonderneming en eigenaar, waarvan de gegevens aan de voorzijde van de lesovereenkomst zijn ingevuld die rijonderricht aan de leerling verzorgt.

  Artikel 2. Rijopleiding.

  De rijopleiding omvat rijlessen:

  Gegeven door een bevoegde rij-instructeur(trice) van de rijschool;

  Met een tijdsduur van minimaal 50 minuten per rijles;

  Die volledig zal worden benut voor het geven van rijonderricht;

  Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden.

  Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool.

  De rijschool is bekend met de algemene voorwaarden en zich bewust van de inhoud van de lesovereenkomst en zorgt ervoor dat:

  De leerling zo veel mogelijk rijonderricht van dezelfde instructeur krijgt;

  De leerling een leskaart ontvangt met de daarop aangegeven geplande rijlessen;

  De vorderingen van leerling op een instructiekaart worden bijgehouden;

  De leerling met zoveel mogelijke spoed wordt opgeleidt tot het praktijkexamen.

  Artikel 4. Verplichtingen Leerling.

  De leerling dient:

  Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de geplande rijlessen;

  Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;

  Verhindering van de afgesproken rijles minimaal 48 uur van tevoren aan de rijschool te worden gemeld;

  De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet minimaal 48 uur voor het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd;

  Alle aanwijzingen van de rijschool tijdens de rijlessen op te volgen;

  Voor de aanvraag van het praktijkexamen: geldige legitimatie en theoriecertificaat te overleggen aan de rijschool en tevens de rijschool te machtigen voor het aanvragen van TTT of examen via www.cbr.nl

  Artikel 5. Rij(her)examen of Tussentijdse toets.

  Als de leerling niet of te laat op het examen/toets verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling dragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het examen of de tussentijdse toets komt te vervallen;

  Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

  Artikel 6. Lespakketten.

  Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het rijexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

  Artikel 7. Gratis rijexamen.

  Gratis herexamen is alleen van toepassing als:

  De leerling geadviseerd lestraject heeft doorlopen bij de rijschool;

  Bij afname van een pakket met herexamen en theoriecurus. Dus niet bij losse rijlessen;

  Ondanks een goede voorbereiding de leerling een negatief resultaat heeft behaald op het examen;

  De leerling na het rijexamen minimaal 10 rijlessen afneemt voor een goede voorbereiding.

  Is niet geldig als de leerling door onoplettendheid of nalatigheid zich niet kan legitimeren bij het CBR waardoor het eerste rijexamen zou komen te vervallen;

  Is alleen geldig voor het tweede rijexamen.

  Artikel 8. Betaling.

  Contante betalingen dienen vooraf bij de instructeur voldaan te worden voor iedere les.

  De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag, vermeldt op de voorzijde van de overeenkomst te voldoen voor aanvang van de rijopleiding;

  De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen;

  De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet aan de rijschool is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is;

  Indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag verhoogd worden met de wettelijke incassokosten;

  Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van examens met onmiddellijke ingang te doen staken.

  Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

  De lesovereenkomst kan zowel door de leerling als de rijschool worden opgezegd met een schriftelijke opzegtermijn van één maand.

  Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten theoriecursussen, reeds genoten rijlessen worden teruggerekend naar de losse lesprijs, alsmede administratiekosten €19,95.

  De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles tegen een kortingstarief, dat vermeld staat op de site. Indien de leerling na de les geen verdere rijlessen bij de rijschool wil volgen, informeert de leerling binnen 14 dagen de rijschool per e-mail over zijn besluit of in de volgende rijles.

  De leerling langer dan 1 jaar, zonder schriftelijke opgave van reden afwezig blijft van rijles.
  Hierbij is restitutie van eventueel reeds vooruitbetaald bedrag nimmer mogelijk.

  Artikel 10. Aansprakelijkheid.

  De leerling is niet aansprakelijk voor schade van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens het volgen van rijonderricht en het praktijkexamen.

  De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beďnvloeden. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

  Artikel 11.

  Op de lesovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.